Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v e-shopu provozovaném na webovém rozhraní www.slunecniesence.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Barborou Zumotovou, IČ: 01385780, místem podnikání Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5, (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup v e-shopu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Proces uzavírání smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. IV. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním výše uvedených internetových stránek souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si u mě vyberete a koupíte květové esence či jiné produkty. Na webových stránkách máte podrobně popsány všechny produkty, v těchto VOP je doplněn pohled právní. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat s povinností platby“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je ve VOP popsán. VOP se pak stávají součástí uzavřené Smlouvy. VOP obsahují i shrnutí sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku (čl. III. VOP).

Obsah VOP pro snadnější orientaci:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 2. Důležité pojmy (definice)

 3. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy

 4. Objednávka a uzavření Smlouvy

 5. Cena produktů a platba

 6. Dodací podmínky

 7. Odstoupení od Smlouvy

 8. Práva z vadného plnění, reklamační řád

 9. Spotřebitelské recenze

 10. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ:

Prodávajícím je:

Barbora Zumotová

IČ: 01385780

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13

Kontaktní telefon: +420 603 402 727

Adresa pro doručování elektronické pošty: zumotovab@gmail.com

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty

2. KUPUJÍCÍ. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.slunecniesence.cz uzavře se mnou jako prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webovém rozhraní vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem ,resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Sdělení pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které mám uvedené na webu a podle NOZ jsem povinna vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech produktů obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného produktu na webu. Kliknutím na jednotlivé položky, se vám zobrazí podrobný popis. Věnujte proto, prosím, popisu produktu svoji pozornost a v případě nejasností mě kontaktujte ještě před objednáním produktu.

2. Údaje o mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. II.

3. Cena produktů je vždy uvedená v jejich popisu. K ceně produktu se připočítává cena za dopravu ve výši uvedené na webu v části „Jak nakupovat“, jakož i v objednávkovém formuláři. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané produkty, včetně nákladů na dopravu.

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo dobírkou, pokud objednáváte s dodáním na Z point Zásilkovny. Zde pak platíte v hotovosti nebo kartou.

5. Produkty jsou dodávány do 10 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny, resp. od objednávky, pokud volíte dodání na Z-point Zásilkovny s platbou dobírkou. Pokud je z výjimečných důvodů dodací doba delší, je to uvedeno přímo na webu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dní od převzetí produktu. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého produktu se odstoupení týká. Odstoupit ovšem ani Spotřebitel nemůže, pokud jde o zboží v zapečetěném obalu, který z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, produkt Spotřebitel zapečetěný obal porušil.

7. V případě odstoupení od Smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení produktu zpět na adresu Prodávající.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu zumotovab@gmail.com. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IV.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní www.slunecniesence.cz naleznete podrobný popis nabízených produktů e-shopu.

Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Květové esence jsou určeny k vnějšímu použití. Stačí 2 střiky nad hlavu, aby se esence mohla rozprostřít okolo těla. Vždy ráno a večer. Neaplikujte přímo na kůži. V případě zasažení očí vypláchněte vodou.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (povinné údaje jsou vždy v konkrétním formuláři a jde o údaje potřebné k vyřízení objednávky, zpravidla tedy jméno, příjmení, platný mail a telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ, a dodací adresu), informace o objednávaném produktu (vložením produktu do košíku kliknutím na něj). 

Před odesláním objednávky si, prosím, zkontrolujte údaje, které jste do objednávky uvedli. Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ se údaje automaticky odešlou. Následně Vám v mailu potvrzujícím objednávku zasílám i souhrn objednávky. Pokud byste zjistili, že přeci jen je v objednávce něco, co jste uvedli nedopatřením, kontaktujte mě co nejdříve zpět a objednávku upravíme. 

O obdržení objednávky vás tedy budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky může být zasílána automaticky a v tom případě se nejedná o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. V mailu potvrzujícím přijetí objednávky Vám rovněž potvrdím uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrdím Vaši objednávku. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. V mailu obdržíte i platební údaje a informace o dodání produktu. 

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

V.

Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. V případě objednávky zboží z e-shopu je dále připočítáváno poštovné a balné, jak je uvedeno v další části VOP.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky

- dobírkou v hotovosti nebo kartou (pokud karty dané výdejní místo přijímá) při dodání na Z-point Zásilkovny

 Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena u produktů splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI.

Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU A DODACÍ LHŮTA. Při koupi zboží z e-shopu bude zboží dodáno do 10 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny anebo objednávky, je-li zvolena platba dobírkou v Z-pointu Zásilkovny. Produkty budou odeslány zpravidla do 3. pracovního dne po uhrazení kupní ceny nebo objednávky. Produkty jsou zasílány prostřednictvím přepravce/přepravců uvedeného na webovém rozhraní. O konkrétním termínu vás vždy informuji mailem, obdržíte informaci i o tom, že zásilka byla odesláno. Vyhrazuji si právo delší dodací lhůty ve výjimečných případech jako je zejména dovolená či nemoc, v tomto případě bude taková informace uvedená na webových stránkách nebo budete informováni mailem či telefonicky na vámi uvedených kontaktech. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, pokud nejste Spotřebitel, jinak předáním zboží přepravcem, resp. na výdejním místě. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

2. NÁKLADY NA DOPRAVU.  U zboží z e-shopu je účtováno balné (cena poštovní krabice) a poštovné. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

3. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

VII.

Odstoupení od Smlouvy 

1. ZBOŽÍ: Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na zumotovab@gmail.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby nebo odstoupení provedeno jiným zřejmým způsobem (např. i zasláním SMS z telefonního čísla uvedeného v objednávce). Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete na webu www.slunecniesence.cz. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

2. Pokud odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste ode mě obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírkuNáklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u mě zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt nebo službu, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů v souvislosti s dodáním uhrazených. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím bankovním převodem. 

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 20 dnů po uzavření Smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. Odstoupení je možné zaslat poštou i mailem. V případě, že jsem od vás obdržela před mým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji sníženou o storno poplatek do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Kupující i Prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

6. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U zboží ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160.

2. Vady, za které nesu odpovědnost: Jako Prodávající vám odpovídám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovídám tedy za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží (jde-li o vadu skrytou).

3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • dodání nového zboží bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a já vadu neodstranila v přiměřené lhůtě anebo bych vám rovnou sdělili, že vadu neopravím. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a já bych to nezvládla včas anebo vadu odmítla opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňuji, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez mého souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • při opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním
 • u použitého uboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosím, neposílejte mi zboží zpět dříve, než mi zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než vás budu kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídím již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v 30denní lhůtě i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude platbou na váš účet, resp. vámi sdělený účet (má-li být jiný než ten, ze kterého byla kupní cena hrazená), a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

 

IX.

Spoebitelské recenze

1. Na webu, prodejních stránkách, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na mé produkty. Tyto reference jsou buď anonymní zpětnou vazbou, a v těchto případech nemám možnost nijak ověřit, zda jde opravdu o referenci spotřebitele, který některý z produktů koupil anebo použil. V ostatních případech jde o reference mých Kupujících. Před zveřejněním reference v těchto případech ověřuji, že jde o osobu, která si produkt u mě zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsem obdržela od Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazu zaslaného Kupujícímu po dodání produktu. Dotaz (případně přímo dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete v příloze emailu nebo také na webu www.slunecniesence.cz.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Barbora Zumotová
IČ: 01385780
Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5
Kontaktní telefon: +420 603 402 727
Mail: zumotovab@gmail.com


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název výrobku Počet kusů Cena

 

Číslo objednávky:


Datum objednání:

Datum obdržení:


Jméno a příjmení spotřebitele:


Adresa spotřebitele:


Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):


Datum: