Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v e-shopu provozovaném na webovém rozhraní www.slunecniesence.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Barborou Zumotovou, IČ: 01385780, místem podnikání Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5, (dále též jen jako „Poskytovatel“).

2. Nákup v e-shopu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Poskytovatelem (a prodávajícím) a vámi jako Kupujícím. Proces uzavírání smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním výše uvedených internetových stránek souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si u mě vyberete a koupíte květové esence či jiné produkty. Na webových stránkách máte podrobně popsány všechny produkty, v těchto VOP je doplněn pohled právní. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je ve VOP popsán.

Obsah VOP pro snadnější orientaci:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

  2. Důležité pojmy (definice)

  3. Objednávka a uzavření Smlouvy

  4. Cena produktů a služeb a platba

  5. Dodací podmínky a storno podmínky

  6. Odstoupení od Smlouvy

  7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

  8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

  9. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Barbora Zumotová

IČ: 01385780

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13

Kontaktní telefon: +420 603 402 727

Adresa pro doručování elektronické pošty: zumotovab@gmail.com

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.slunecniesence.cz uzavře se mnou jako prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webovém rozhraní vyplněním potřebných údajů Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Klient objednává produkty (zboží z e-shopu) přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.slunecniesence.cz naleznete podrobný popis nabízených produktů e-shopu. Většinu mého sortimentu tvoří doplňky stravy. Právními předpisy je dané, které údaje musím anebo naopak nesmím v popisu těchto produktů uvádět. Jde zejména o údaje o používání, dávkování, uchovávání. Věnujte prosím těmto údajům svoji pozornost. Pokud jde o doplňky stravy, je platnými právními předpisy přísně regulováno, jaká zdravotní tvrzení lze u nich uvádět. Ač u některých produktů je běžně známé jejich použití v oblasti péče o zdraví, pokud není jejich „účinek“ uveden jako některé ze zdravotních tvrzení schválených příslušným orgánem Evropské unie (případně u bylin uveden v seznamu posuzovaných tvrzení), nelze takové použití nebo efekt použití u produktu uvádět. Z tohoto důvodu je pak Klient bohužel odkázán na samostatné vyhledávání dalších informací v literatuře, na internetu a dalších zdrojích.

Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (povinné údaje jsou vždy v konkrétním formuláři a jde o údaje potřebné k vyřízení objednávky, zpravidla tedy jméno, příjmení, platný mail a telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ, a dodací adresu), informace o objednávaném produktu (uvedením názvu esencí, které objednáváte, pokud nelze přímo „vložit produkt do košíku“ kliknutím na něj). 

Před odesláním objednávky si, prosím, zkontrolujte údaje, které jste do objednávky uvedli. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se údaje automaticky odešlou. Následně Vám v mailu potvrzujícím objednávku zasílám i souhrn objednávky. Pokud byste zjistili, že přeci jen je v objednávce něco, co jste uvedli nedopatřením, kontaktujte mě co nejdříve zpět a objednávku upravíme.

O obdržení objednávky vás tedy budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky může být zasílána automaticky a v tom případě se nejedná o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. V mailu obdržíte i platební údaje a informace o dodání produktu. U zboží z e-shopu je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá cena objednaných produktů.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. V případě objednávky zboží z e-shopu je dále připočítáváno poštovné a balné, jak je uvedeno v další části VOP.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky

 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena u produktů a jiných služeb než vzdělávacích akcí splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám produkt dodat nebo službu poskytnout dříve, než uhradíte sjednanou cenu. 

Na vyžádání vám zašlu fakturu jako doklad o koupi produktu. Fakturu posílám pouze na vyžádání.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU A DODACÍ LHŮTA. Při koupi zboží z e-shopu bude zboží odesláno zpravidla do 3. pracovního dne po uhrazení kupní ceny, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto osobní převzetí. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce/přepravců uvedeného na webovém rozhraní. O konkrétním termínu vás vždy informuji mailem, obdržíte informaci i o tom, že zboží bylo odesláno. Vyhrazuji si právo delší dodací lhůty ve výjimečných případech jako je zejména dovolená či nemoc, v tomto případě bude taková informace uvedená na webových stránkách nebo budete informováni mailem či telefonicky na vámi uvedených kontaktech. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předám. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

2. NÁKLADY NA DOPRAVU.  U zboží z e-shopu je účtováno balné (cena „bublinkové“ obálky) a poštovné. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

3. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

VI.

Odstoupení od Smlouvy 

1. ZBOŽÍ: Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na zumotovab@gmail.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Pokud odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste ode mě obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u mě zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt nebo službu, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů v souvislosti s dodáním uhrazených. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím bankovním převodem. 

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 20 dnů po uzavření Smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. Odstoupení je možné zaslat poštou i mailem. V případě, že jsem od vás obdržela před mým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji sníženou o storno poplatek do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Klient i Poskytovatel jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

6. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li na obalu produktu, v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze produkt použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že produkt bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu produktu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. U esencí je to obvykle 5 - 6 měsíců.

Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese zumotovab@gmail.com

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2017.